بررسی دقت و یکنواختی تزریق

یکی از مهمترین ویژگی های پمپ سرنگی ماژول دار برهان تزریق دقیق، یکنواخت و بدون پالس حتی در دبی های بسیار پایین است. به طور عمومی در پمپ های سرنگی با کاهش دبی تزریق، جریان خروجی همراه با نبض یا پالس خواهد بود اما این مشکل در پمپ سرنگی برهان به طور کامل برطرف گردیده است. مقایسه یکنواختی تزریق توسط پمپ برهان و تولید کننده دیگر به صورت فیلم در ادامه بررسی شده است.

پمپ سرنگی