خریدار پمپ سرنگی برهان جهت به کارگیری در سامانه های میکروسیالات

دکتر سلیمانی نظر، عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

هدف از خرید پمپ سرنگی برهان، به کار گیری آن برای سامانه های میکروسیال بوده که یکنواختی و تزریق دقیق جریان درون این سامانه ها اهمیت بسزایی دارد. جهت خرید پمپ سرنگی عملکرد برندهای مختلف داخلی را بررسی نموده اما پمپ های سایر برندها جواب گوی یکنواختی و دقت مد نظر نبودند. عملکرد پمپ سرنگی برهان توسط میکروسکوپ درون میکروکانال بررسی گردید و تزریق بدون پالس و یکنواخت مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه همزمان سه پمپ مورد نیاز بود، طراحی ماژول دار پمپ سرنگی برهان منجر به کنترل بهتر و مشاهده عملکرد هر سه پمپ شد که در نوع خود بسیار مفید و جالب می باشد. همچنین از نظر قیمت نمونه ماژول دار صرفه بیشتری دارد.

شما مشتریان محترم میتوانید از طریق تماس با این خریدار به صورت مستقیم از کیفیت و عملکرد پمپ سرنگی برهان اطمینان کسب نمایید

شماره تماس: 09378817156 سرکار خانم دکتر آقایی