خریدار پمپ سرنگی برهان جهت به کارگیری در سامانه های میکروسیالات

هدف از خرید پمپ سرنگی برهان، به کار گیری آن برای سامانه های میکروسیال بوده که یکنواختی و تزریق دقیق جریان درون این سامانه ها اهمیت بسزایی دارد. جهت خرید پمپ سرنگی عملکرد برندهای مختلف داخلی را بررسی نموده اما پمپ های سایر برندها جواب گوی یکنواختی و دقت مد نظر نبودند.

عملکرد پمپ سرنگی برهان توسط میکروسکوپ درون میکروکانال بررسی گردید و تزریق بدون پالس و یکنواخت مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه همزمان سه پمپ مورد نیاز بود، طراحی ماژول دار پمپ سرنگی برهان منجر به کنترل بهتر و مشاهده عملکرد هر سه پمپ شد که در نوع خود بسیار مفید و جالب می باشد. همچنین از نظر قیمت نمونه ماژول دار صرفه بیشتری دارد.

دکتر سلیمانی نظر، عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان